BUFET D'ADVOCATS

/
/

Tot el recolzament legal per garantir l’exclusivitat dels seus signes distintius, invencions, dissenys industrials i creacions intel·lectuals.

Defensa i interposició d’accions davant els tribunals de justícia en qualsevol supòsit d’imitació, usurpació o vulneració de drets per part de tercers.

Cerques prèvies i investigacions a la Oficina Española de Patentes y Marcas i organismes internacionals.

Registre de patents, models d’utilitat, marques, disseny industrial, dibuixos i models industrials a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), la Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) –marca de la Unió Europea i dibuix o model comunitari-, l’Oficina Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI – WIPO) –marca internacional i patent internacional PCT-, Oficina Europea de Patents (OEP – EPO) –patent europea-.

Seguiment i vigilància d’expedients amb alerta de sol·licituds de patent i marques que vulnerin drets prioritaris dels nostres clients.

Presentació d’oposicions per risc de confusió amb marques similars, aprofitament indegut de la notorietat de signes distintius i altres prohibicions. Oposicions contra la concessió de patents o models d’utilitat.

Interposició de recursos administratius i de contenciosos administratius contra la concessió o denegació de qualsevol expedient de propietat industrial.

Registre d’obres artístiques, fotografia, pintura, dibuix, publicacions literàries, gravacions audio- visuals, disseny gràfic, projectes d’arquitectura i d’enginyeria, programes informàtics. Contractes de cessió de drets d’explotació de drets d’autor, copyright.

Assessorament jurídic sobre creació, adquisició, cessió i transmissió de drets de propietat industrial, propietat intel·lectual i imatge comercial d’empresa, aconsellant les formes més idònies per a la seva salvaguarda.