BUFET D'ADVOCATS

/
/

Oferim protecció eficaç perquè els seus drets quedin emparats en qualsevol contracte, transacció o actuació jurídica privada:

Capítols matrimonials i acords de convivència

El règim econòmic matrimonial és un conjunt de normes que regulen les relacions pecuniàries i patrimonials entre els cònjuges, les quals poden ser pactades, abans o després del matrimoni, mitjançant capítols matrimonials.

En els capítols es poden acordar pactes successoris, fer donacions i establir les estipulacions i els actes lícits que es considerin convenients, inclús en prevenció d’una ruptura matrimonial.

Les parelles estables també poden fixar acords que regulin les seves relacions.

Separacions, divorcis, extinció de la parella de fet o parella estable

Amb la separació, els cònjuges suspenen la vida en comú, però segueixen sent marit i muller. Amb el divorci, es produeix la dissolució del matrimoni i del règim econòmic matrimonial.

L’extinció de la parella estable o de fet posa fi a aquesta situació, por produir efectes econòmics entre els seus membres i origina determinats deures amb els fills.

L’assessorem, l’indiquem quines conseqüències té el divorci, quins són els seus drets i els dels seus fills, negociem amb l’altra part un possible acord i el defensem en judici.

Dret immobiliari

Si vol comprar o vendre una finca, una vivenda, local, nau industrial, etc., li valorem o peritem l’immoble, l’orientem i li facilitem totes les eines jurídiques per portar a terme la venda o adquisició.

Negociem i redactem contractes d’arrendament d’immobles, locals, oficines, gestió immobiliària, hotelera. Intervenim en l’elaboració d’escriptures d’agrupació, segregació de finques, declaració d’obra i divisió en propietat horitzontal.

Successions

Testaments, herències, llegats, declaració d’hereu abintestat, divisió i partició de l’herència.

Negociem en possibles conflictes sorgits entre hereus derivats de l’acceptació, adjudicació i repartiment de l’herència.